TIESIOGINĖS PREKYBOS BENDROVIŲ ELGESIO SU TIESIOGINIAIS PARDAVĖJAIS, TIESIOGINIŲ PARDAVĖJŲ TARPUSAVIO ELGESIO IR TIESIOGINĖS PREKYBOS BENDROVIŲ TARPUSAVIO ELGESIO KODEKSAS
A. BENDROJI DALIS

A.a. Taikymo sritis

Tiesioginės prekybos bendrovių elgesio su tiesioginiais pardavėjais, tiesioginių pardavėjų tarpusavio elgesio ir bendrovių tarpusavio elgesio kodeksą (toliau vadinamą Kodeksu) priėmė Lietuvos tiesioginės prekybos asociacija, esanti Europos tiesioginės prekybos asociacijas Seldia (Seldia) nare, vadovaudamasi Seldia tiesioginės prekybos bendrovių elgesio su tiesioginiais pardavėjais, tiesioginių pardavėjų tarpusavio elgesio ir bendrovių tarpusavio elgesio kodeksu. Kodekse aprašomi santykiai tarp tiesioginės prekybos bendrovių ir tiesioginių pardavėjų, tarp tiesioginių pardavėjų ir tarp tiesioginės prekybos bendrovių. Kodeksas skirtas apsaugoti tiesioginius pardavėjus, skatinti sąžiningą konkurenciją privačios įmonės struktūroje, etiškai pateikti tiesioginės prekybos siūlomą galimybę užsidirbti ir gerinti tiesioginės prekybos įvaizdį, sąžiningomis sąlygomis parduodant kokybiškus gaminius galutiniam vartotojui.

A.b. Terminų žodynėlis

Kodekse naudojamų terminų reikšmės yra tokios:

(1) Tiesioginė prekyba – plataus vartojimo prekių pardavimo ne prekybai skirtose patalpose būdas, kuris remiasi asmeniniu tiesioginio pardavėjo ir vartotojo kontaktu, kai tiesioginis pardavėjas gyvai ar nuotoliniu būdu pademonstruoja ir paaiškina apie šias prekes.

(2) Vartotojas – bet kuris fizinis asmuo, kuris perka produktus tikslais, kurie negali būti laikomi susiję su jo  verslu, prekyba ar profesija.

(3) LTPA – Lietuvos tiesioginės prekybos asociacija, atstovaujanti Lietuvos tiesioginės prekybos sektoriaus interesus.

(4) Bendrovė – tiesioginės prekybos bendrovė – verslo subjektas, tiesioginės prekybos būdu pardavinėjantis prekes su savo prekės ar paslaugų ženklu arba kitu atpažinimo ženklu, ir esantis TPA nariu.

(5) Platinimo sistema – bet kuris gaminių pardavimo organizavimas ir metodas.

(6) Tiesioginis pardavėjas – asmuo, kuris yra tiesioginio pardavimo bendrovės platinimo sistemos narys. Tiesioginiu pardavėju gali būti nepriklausomas komercinis agentas, rangovas, platintojas, samdomas arba savarankiškai dirbantis atstovas, franšizės gavėjas ar pan. Tiesioginiai pardavėjai gali turėti teisę kviesti kitus asmenis tapti tiesioginiais pardavėjais.

(7) Uždarbis – bet kokios tiesioginio pardavėjo pasiektos pajamos. Uždarbis gali būti komisinių, prekybinio antkainio, fiksuotų mokėjimų, atlygių, bonusų ir kitomis formomis.

(8) Gaminiai – tai materialios ir nematerialios prekės ir paslaugos.

(9) Pagalba verslui – bet kokia prekė ar paslauga, kuri skirta padėti tiesioginiam pardavėjui vykdyti ir plėtoti savo verslą, ir kuri yra:

a) skirta parduoti tiesioginiams pardavėjams arba teikiama jiems nemokamai; ir
b) nėra skirta perparduoti vartotojams.

(10) Mokestis  – tai:

a) bet koks mokėjimas grynais pinigais; arba

b) bet koks mokėjimas perkant pagalbą verslui; kai šio mokėjimo prašoma iš tiesioginio pardavėjo, stojant į tiesioginės prekybos bendrovės platinimo sistemą, arba periodiškai, kaip tolimesnio dalyvavimo paskirstymo sistemoje sąlyga.

(11) Verbavimas– veikla, skirta įtikinti asmenį tapti tiesioginiu pardavėju.

(12) Kodekso administratorius– LTPA paskirtas nepriklausomas asmuo ar subjektas, stebintis, kaip LTPA narės laikosi Kodekso, ir nagrinėjantis nusiskundimus pagal Kodeksą.

A.c. Bendrovės

Kiekviena LTPA nare esanti bendrovė įsipareigoja laikytis Kodekso nuostatų. Tai yra būtina priėmimo į LTPA ir narystės joje sąlyga. Kiekviena LTPA narė įsipareigoja viešai informuoti apie jos dalyvavimą LTPA bei apie LTPA kodeksą.

A.d. Tiesioginiai pardavėjai

Tiesioginiams pardavėjams Kodeksas tiesiogiai nėra privalomas, tačiau jų bendrovės privalo reikalauti laikytis Kodekso arba elgesio taisyklių, parengtų pagal Kodekso standartus. Tai yra būtina narystės bendrovės platinimo sistemoje sąlyga.

A.e. Savireguliacija

Kodeksas yra tiesioginės prekybos sektoriaus savireguliacijos priemonė. Tai nėra įstatymas, tačiau jo nuostatos gali pareikalauti tokios elgesio etikos, kuri viršija galiojančius teisinius reikalavimus. Kodekso nesilaikymas civilinės atsakomybės neužtraukia. Bendrovei, atsisakiusiai narystės TPA, Kodeksas nebėra privalomas, tačiau jis lieka galioti visiems įvykiams ir sandoriams, vykusiems ir sudarytiems tada, kai bendrovė dar buvo TPA narė.

A.f. Įstatymai

Laikoma, jog bendrovės ir tiesioginiai pardavėjai laikosi įstatymų reikalavimų, todėl įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojami reikalavimai Kodekse neminimi.

A.g. Standartai

Kodekse pateikti elgesio etikos standartai tiesioginės prekybos bendrovėms ir tiesioginiams pardavėjams.

A.h. Teritorinis taikymas

LTPA įsipareigoja reikalauti, kad jos nariai, užsiimdami tiesioginės prekybos veikla kitose šalyse, kaip būtinos priėmimo į LTPA ir narystės joje sąlygos laikytųsi Europos tiesioginės prekybos Elgesio kodekso dėl veiklos Europos Ekonominės Erdvės (EEE) šalyse arba Pasaulinės tiesioginės prekybos asociacijų federacijos (PTPAF) Elgesio kodekso, dėl veiklos už EEE ribų, išskyrus atvejus, kai įmonė yra kitos Seldia ar PTPAF priklausančios nacionalinės tiesioginės prekybos asociacijos narė ir jai galioja tos šalies nacionalinis Elgesio kodeksas.

Jeigu bendrovė yra skundo objektas valstybėje, kurioje ji nėra TPA narė, bendrovė turi pripažinti savo buveinės šalies Kodekso administratoriaus jurisdikciją (arba, jei bendrovė nėra narė jos buveinės šalyje, bet kurioje šalies, kurioje ji yra TPA narė), bei padengti pagrįstas buveinės šalies Kodekso administratoriaus išlaidas, susijusias su skundo sprendimu. Be to, buveinės šalies Kodeksų administratorius gali koordinuoti veiksmus su skundo pateikėjo šalies Kodekso administratoriumi (jei toks yra) ir, vertindamas skundą dėl kodekso pažeidimo pirmenybės tvarka taikyti: i) šalies, kurioje pateiktas skundas, Etikos kodekso nuostatas ir standartus, arba (ii) įmonės buveinės šalies Etikos kodekso nuostatas ir standartus, arba (iii) bent minimalius standartus, nustatytus Europos etikos kodekse.

B. ELGESYS SU TIESIOGINIAIS PARDAVĖJAIS

B.a. Tiesioginių pardavėjų elgesio atitikimas

Bendrovės supažindina su Kodekso reikalavimais tiesioginius pardavėjus ir privalo reikalauti, kad tiesioginiai pardavėjai laikytųsi Kodekso arba jo nuostatas atitinkančių elgesio taisyklių. Tai yra būtina sąlyga, norint būti bendrovių platinimo sistemų nariu.

B.b. Verbavimas

Nei bendrovės, nei tiesioginiai pardavėjai negali naudoti klaidinančių, apgaulingų bei nesąžiningų verbavimo veiksmų.

B.c. Verslo informacija

Informacija, kurią bendrovė teikia savo esamiems ir potencialiems tiesioginiams pardavėjams, susijusi su galimybe dirbti bei su tuo susijusiomis teisėmis, įsipareigojimais, įprastais kaštais ir išlaidomis, turi būti tiksli ir išsami. Bendrovės rinkodaros planas turi būti skaidrus, suprantamas ir neklaidinti. Bendrovėms negali teikti potencialiems darbuotojams  nepatikrinamų faktų ir neįvykdomų pažadų. Bendrovėms draudžiama klaidinančiai arba apgaulingai nurodinėti prekiavimo galimybės privalumus potencialiems pardavėjams.

B.d. Uždarbis ir sąskaitos

Bendrovės turi periodiškai pateikti tiesioginiams pardavėjams ataskaitas apie, jei taikoma, pirkimus, pardavimus, uždarbį, komisinius, premijas, nuolaidas, pristatymus, panaikintus užsakymus ir kitus susijusius duomenis pagal susitarimą su tiesioginiais pardavėjais. Visus priklausančius pinigus reikia mokėti ir atskaitymus daryti komerciškai pagrįstu būdu.

Uždarbis, mokamas tiesioginiams pardavėjams, turi priklausyti nuo produktų ar paslaugų pardavimų vartotojams. Tiesioginių pardavėjų uždarbis gali remtis tiesioginių pardavėjų ir jų komandų pardavimais ar asmeniniu vartojimu.

Tiesioginiai pardavėjai negali gauti uždarbio už kitų tiesioginių pardavėjų įtraukimą į pardavimo sistemą, išskyrus minimalius bendrovės paskatinimus, kurie atitinka vietinę teisę.

B.e. Teiginiai apie uždarbį

1. Bendrovėms ir tiesioginiams pardavėjams draudžiama klaidinančiai naudoti duomenis apie potencialius ar esamus tiesioginių pardavėjų pardavimus ar uždarbį.

2. Duomenys apie uždarbį ir pardavimus privalo būti:

a) teisingi, tikslūs ir pateikti ne klaidinančiu ar apgaulingu būdu, ir

b) paremti pagrįstais ir dokumentuotais atitinkamos rinkos faktais.

3. Potencialūs tiesioginiai pardavėjai privalo:

a) būti informuoti apie tai, kad faktinis uždarbis ir pardavimai skiriasi priklausomai nuo pardavėjo ir jo įgūdžių, skiriamo laiko ir pastangų bei kitų faktorių, ir

b) jiems turi būti suteikta pakankamai informacijos tam, kad jie galėtų pagrįstai įvertinti galimybę uždirbti pajamas. Tai gali apimti ir gaunamo uždarbio pavyzdžius, kurie pagrįsti objektyviais ir aiškiai apibrėžtais kriterijais (pvz., per savaitę tiesioginės prekybos veiklai skiriamas laikas), arba informavimą apie galimo vidutinio uždarbio intervalus.

B.f. Santykiai

Bendrovės su savo tiesioginiais pardavėjais sudaro raštiškas sutartis, kurias pasirašo tiesioginis pardavėjas ir bendrovė, arba raštu apibūdina tiesioginio pardavėjo ir bendrovės santykius, išdėstydamos visą esminę informaciją. Bendrovės privalo pranešti savo tiesioginiams pardavėjams apie jų teisinius įsipareigojimus, įskaitant reikalingas licencijas, registravimą bei mokesčius.

Bendrovėms ir tiesioginiams pardavėjams draudžiama pasinaudoti tiesioginio pardavėjo asmenybe, socialiniu, intelektiniu ar emociniu pažeidžiamumu ir šiuo pagrindu jį išnaudoti.

B.g. Mokesčiai

Nei bendrovės, nei tiesioginiai pardavėjai negali prašyti kitų tiesioginių pardavėjų ar būsimų tiesioginių pardavėjų nepagrįstai didelių: stojamojo mokesčio, mokesčio už produktų inventorių, mokesčio už mokymą, franšizės mokesčio, mokesčio už reklaminę medžiagą ir kitų mokesčių, susijusių vien su teise dalyvauti šiame versle.

Visi mokesčiai turi atitikti pagrįstą vertę.

Bendrovė negali reikalauti įsigyti produktų tam, kad tiesioginis pardavėjas įgytų teisę dalyvauti versle, išskyrus produktus, įtrauktus į pradedančiojo rinkinį (starter kit). Privalomas pradedančio rinkinio įsigyjimas už pagrįstą rinkos kainą yra leidžiamas.

Bet kokios tiesioginio pardavėjo sumokėtos sumos tampant ar liekant tiesioginiu pardavėju, įskaitant ir moketinas sumas už papildomas bendrovės siūlomas paslaugas (pvz., mokymai internetu, elektroninė prekyba ar kiti interneto sprendimai, konkrečios pardavimo programėlės ar konkrečios internetinės parduotuvės, kai tai būtinai reikalinga verslui vykdyti, arba kai Bendrovė reikalauja, kad tiesioginis pardavėjas įsigytų tokias paslaugas, taip pat siuntimo išlaidos), turi būti pilnai grąžinamos (išskaičiavus tiesioginio pardavėjo uždirbtus komisinius) tuo atveju, kai tiesioginis pardavėjas nutraukia sutartį su bendrovę per 30 dienų nuo mokėjimo dienos. Grąžinamos tik tos sumos, kurias tiesioginis pardavėjas sumokėjo per 30 dienų iki sutarties nutraukimo.

Bet kokie komisiniai nuo mokėtinų sumų už tapimą ar likimą tiesioginiu pardavėju, kurie iš tiesų yra atlygis už tiesioginių pardavėjų pritraukimą į tiesioginės prekybos bendrovės platinimo sistemą, yra draudžiami.

B.h. Nediskriminacija ir privatumas

Verslo galimybės yra atviros potencialiems pardavėjams nepaisant jų lyties, rasės, etininės, religinės ar dvasinės grupės ar politinių įsitikinimų. Bendrovės turėtų raštu uždrausti bet kokį verslo ir aukščiau paminėtų privataus gyvenimo elementų susiejimą. Bendrovėas ir tiesioginiai pardavėjai turi gerbti tiesioginio pardavėjo privatų gyvenimą ir nepiktnaudžiauti jo galimu socialiniu, intelektualiniu ar emociniu jautrumu.

B.j. Atlyginimas ir ataskaitos

Bendrovės turi periodiškai pateikti tiesioginiams pardavėjams ataskaitas apie, jei taikoma, pirkimus, pardavimus, uždarbį, komisinius, premijas, nuolaidas, pristatymus, panaikintus užsakymus ir kitus susijusius duomenis pagal susitarimą su tiesioginiais pardavėjais. Visus priklausančius pinigus reikia mokėti ir atskaitymus daryti komerciškai pagrįstu būdu.

B.i. Atsargos ir išpirkimas

Bendrovės negali reikalauti nei skatinti tiesioginių pardavėjų, kad jie pirktų prekių atsargas nepagrįstai dideliais kiekiais nei pirkti gaminius reguliariai, kuomet mažai tikėtina, kad toks gaminių kiekis bus parduotas ar suvartotas per protingą laiko tarpą. Bendrovės turi imtis aiškių ir pagrįstų veiksmų, kad užtikrintų, jog tiesioginiai pardavėjai, kurie gauna komisinius už pardavimų apimtį, parduoda arba suvartoja perkamus gaminius.

Jei prašoma, nutraukiant tiesioginio pardavėjo ir bendrovės santykius, bendrovės turi išpirkti visus neparduotus, tačiau pardavimui tinkamus gaminius, reklaminę medžiagą ir pardavimų pagalbos rinkinius, įsigytus per praėjusius 12 mėnesių, ir atlyginti tiesioginio pardavėjo išlaidas, išskaičiuojant ne didesnį nei 10 proc. tvarkymo mokestį nuo grynosios įsigjimų kainos. Bendrovės taip pat gali išskaičiuoti bet kokią naudą, kurią tiesioginis pardavėjas gavo įsigydamas grąžinamus gaminius. Ši prekių išpirkimo politika turi būti aiškiai išdėstyta tiesioginiams pardavėjams.

Praktika, kai bendrovė ar tiesioginis pardavėjas reikalauja ar skatina nepriklausomą pardavėją įsigyti nepagrįstus kiekius gaminių ar pardavimų pagalbinių priemonių, laikoma nesąžininga ir apgaulinga.

B.k. Švietimas ir mokymas

Bendrovės privalo užtikrinti reikiamą švietimą ir mokymą, taip pat suteikti informaciją apie rinką ir prekes, kad tiesioginiai pardavėjai galėtų elgtis etiškai. Mokyti galima už pagrįstą kainą arba nemokamai surengiant seminarus, pateikiant vadovėlius, gaires, garso ir vaizdo medžiagą.

B.l. Kitos priemonės

Bendrovės privalo uždrausti tiesioginiams pardavėjams reklamuojant ar reikalaujant pirkti kitomis priemonėmis, kurios nėra suderintos su bendrovės pardavimo politika ir procedūromis.

Tiesioginiai pardavėjai, kurie parduoda bendrovės patvirtintą spausdintą ar elektroninio formato reklaminę ar mokamąją literatūrą privalo: 1) panaudoti tik tas priemones, kurios atitinka tuos pačius standartus, kurių laikosi bendrovė, 2) susilaikyti nuo reikalavimo pirkti tokią pardavimo pagalbinę literatūrą žemesnio lygio tiesioginiams pardavėjams, 3) tiekti pardavimų pagalbinę literatūrą pagrįstomis ir teisingomis kainomis, atitinkančiomis panašią literatūrą, kuri yra prieinama rinkoje ir, 4) siūlyti raštišką gražinimo politiką, kuri yra tokia pati kokią taiko tiesioginių pardavėjų atstovaujama bendrovė.

Bendrovės turi imtis pagrįstų žingsnių užtikrinti, kad tiesioginių pardavėjų naudojamos pardavimų pagalbinės priemonės atitiktų šio Kodekso nuostatas ir nebūtų klaidinančios ar apgaulingos.

Draudžiama praktika, kai tiesioginiai pardavėjai gauna atlygį už mokymų ar reklaminės medžiagos pardavimą asmenims, siekiantiems tapti ar likti tiesioginiais pardavėjais, kuris iš tikrųjų yra atlygis už tiesioginių pardavėjų pritraukimą į platinimo sistemą.

C. BENDROVIŲ TARPUSAVIO ELGESYS

C.a. Principas

Reikalaujama, kad visos LTPA narės viena su kita elgtųsi sąžiningai.

C.b. Šmeižtas

Bendrovėms ir tiesioginiams pardavėjams draudžiama nesąžiningai šmeižti kitų bendrovių prekes, prekybą, rinkodaros planus ar kokią kitą jų ypatybę.

D. KODEKSO ĮGYVENDINIMAS

D.a. Bendrovių atsakomybė

Pagrindinė atsakomybė už Kodekso laikymąsi tenka pačiai bendrovei. Kodekso pažeidimo atveju bendrovės privalo dėti visas protingas pastangas, kad patenkintų skundą.

Pagrindinė atsakomybė už Kodekso laikymąsi tenka pačiai bendrovei. Kodekso pažeidimo atveju bendrovės privalo dėti visas protingas pastangas, kad patenkintų skundą.

Kiekviena bendrovė narė ir bendrovė, kurios narystė sustabdyta, privalo paskirti už LTPA kodeksą atsakingą darbuotoją. Už kodeksą atsakingas darbuotojas yra atsakingas už atsakymus į LTPA Kodekso administratoriaus užklausas bei kaip jo bendrovė laikosi kodekso. Jis ar ji taip pat bus pagrindinis kontaktinis asmuo įmonėje bendrovei supažindinant su LTPA Etikos kodekso reikalavimais savo nepriklausomus pardavėjus, darbuotojus, klientus ir plačiąją visuomenę.

D.b. LTPA atsakomybė

LTPA privalo turėti žmogų, atsakingą už skundų nagrinėjimą ir dėti visas galimas pastangas, siekiant išspręsti skundą.

D.c. Kodekso administratorius

LTPA privalo paskirti nepriklausomą asmenį arba subjektą Kodekso administratorium. Kodekso administratorius stebi, kaip bendrovės laikosi Kodekso. Kodekso administratorius sprendžia visus neišspręstus tiesioginių pardavėjų skundus dėl Kodekso pažeidimų ir pateikia metinę ataskaitą dėl Kodekso taikymo.

D.d. Veiksmai

Kodekso administratorius, atsižvelgdamas į tiesioginių pardavėjų skundus dėl to, jog bendrovė pažeidė Kodeksą, gali nutraukti bendrovės sutartį ar kitokius ryšius su tiesioginiu pardavėju, grąžinti sumokėtus pinigus, įspėti bendrovę arba jos tiesioginius pardavėjus, arba imtis kitokių tinkamų veiksmų, apie šiuos veiksmus ir sankcijas paskelbti viešai.

D.e. Skundų nagrinėjimas

Bendrovės, LTPA ir Kodekso administratorius privalo įdiegti skundų nagrinėjimo procedūras bei užtikrinti, kad kiekvienu konkrečiu atveju gavus skundą būtų kuo greičiau išsiųstas reikiamas patvirtinimas ir per pagrįstą laikotarpį priimti atitinkami sprendimai.

D.f. Bendrovių skundai

Bendrovių skundus dėl kitų bendrovių arba LTPA nagrinėja Kodekso administratorius arba nepriklausomas arbitras, pagal LTPA numatytas procedūras.

D.g. Paskelbimas

LTPA privalo paskelbti Kodeksą ir kuo plačiau apie jį informuoti. Nemokami spausdinti Kodekso egzemplioriai turi būti prieinami visuomenei nemokamai.